Mi školani

Autorica teksta:   Darinka Martinčić

Počela san hodit va prvi razred 1954. leta. Z’ Zagrada san šla samo ja, a pul Lučetić me j sako jutro čekal Ivo Nevenkin pa smo se skupa spustili pod Ćorinovu kuću vanka na Stubaj. Z Brega su već prihajale Marija i Bogdana, a kad smo obrnuli va Presiku zjapali smo se z Začani. Eo….! Eo…bi odgovorili Igor i dve Ivanke. Na pol Presike z vašanske strani doprišli su Dragan i Merica i to j bila moja prva škvadra školanska. Grnuli smo zgoru okolo Žanineh pa va školu.

A za nazada zdolu po isten pute. Ta naš put po Presike, ki to more pozabit. Provujen zamislet umejki urejeni i poštrpani, ravnice i rebri pokošene i pograbne. Jesenići i leski ki su pušćani rast po porubah bili su nan za obešat se i cimbujat – ki j vredan ča većaga prignut, a onda se skupa šnjin dignut ča više vajer. Rebri su bile za vajat se, a prezidi za skakat ki će z višega i ki će dodaje. Škola je finjevala okol jedanajste, a nas je čuda puti polne zateklo na pol puta. Naša prva prava učitejica, Neda Kekler, prišla nan je komać va drugen razrede. Bila je samo desetak let stareja od nas, aš mi smo njoj bili prvi školani. Najboje san ju zapametila i najviše volela od seh svojeh učiteji. Prnesla je novi načini ponašanja va škole. Ni više bilo komandi „ruke na leđa“, ni palice al ravnala za  po prsteh opeć. Više ni bil važan krasopis, nego ča j ki napisal. Ka sreća moć posudit knjigu za doma, šetnje va prirodu i prve priredbe va sale. Okol školi smo se igrevali na „gnjilo jaje“, „išla majka s kolodvora“, „modra škarica“, lovilo i skrivalo da se ne govori. Muški su se va to vreme još vavek igrali na nemci i partizani…kauboji i indijanci su prišli kašnjeje. Va teh borbah čuda puti bi stradale brajde i zelenilo okolo Jovaninove kući, tako da j brižna gospodarica morala kričat i prihajat protestirat va školu. Hodili smo i mi na vjeronauk, samo gore va crekvu. Gušt je bil igrat se okolo crekvi na gare. Bil je to naš Preluk. Glavni j bil Igor ki je već onda imel doma motor. Posložil nas je va filu i podelil – ti si Talija, ti si Nemaška – ne znan koliko smo opće držav znali. V rukah smo mesto timuna stiskali kus palice, a onda start! Njrrrr, njrrrr – prvi krug, drugi krug… Va škole smo još imeli i našu tetu Pepicu Jakovinovu ka nan je sama pekla kruh i parićevala najboje marende. Ni sada ne znan zač mi ni bila doma nikada tako dobra maneštra kako oni njiji oriži i fažol. A Unrin narančasti sir?!

Najde se još na kakoven šufite zahitan požutel libar al pisanka zamotana va modru kartu. I črnobele slike va staren albume na dno škabelina od bora. Kolori i dihi tega vremena ostali su zapisani va srcu za vavek, aš ne reče se za niš – od koljevke pa do groba, najljepše je đačko doba!

Leprinačka vrtićarska fešta va Staje

Trećo leto za redon- roditelji ( i si drugi dobri judi) dečina i „teti“ z vrtića – storili su pravu feštu na otprten va Staje – nedjelju 9.06.2019. 

Muški su se tuta forca borili z travinun do pasa. Kosili, trimerali, grabili, potili. Dečina i teti su vredno delali celo leto da tokaju šoldići za roštilj i pijaču. Najveć tega odbavimo z našen slatken programom ki se nudi na Markovoj. Čuda drugeh lepeh stvar (slaneh i slatkeh) storile su vredne ruki našeh mam, tet, nonic, sused. Dečina su zakantala, zatancala i malo munjesla( a i oni veći su bili fanj priložni) pa su se vozile bicikleti, igral nogomet, potekovalo z balami i baluni, a obašli smo i zlatne ribice.

Pozdravili smo oneh najstarejeh ki nan gredu h letu va šklu- podelili eko borše od žutice ke su deca s tatami popiturala pa smo još va njih stavili likovni crteži i njihove razvojne mape.

Na vrtić će ih spamećevat i foto session na Brituhe i slika (fotografija) ku smo njin regalali. Zasopla je armunika a pala je i potresuljka. Muzika ka nan je celo vreme sopla bila nan je sen jušto po gušte. Roštilj je bil pre dobar, a meštri od njega morda još i boji. I ča reć na kraje.

Sen te juden dobre voji jeno velo „Hvala…i vidimo se h letu!“ 

autor teksta: Lea Brcic

Aktivan vikend va Leprince

Pasani vikend se je va Leprince dogajalo čuda tega… Subotu i nedeju – radna akcija obnavjanja suhozidi i urejenja šumskega puta od Tumpić prema Steremu gradu. 08.06. od 5 zapolne je fešta „Ruscus“ oživela celi Stari grad, a nedeju je Staja bila puna dečine, mami, tati, noni i nonići…

Kako smo raneje tu i najavili, 08. i 09.06. održana je radna akcija na pute ki vodi od Tumpić proti crekve Svetega Markota. Kosilo se je, grabilo, popililo kakovo drevo, porezalo graju i suhe grane oko puta, a stručnjaci z udrugi „4 grada Dragodid“ vodili su slaganje suhozidi.

Okupjanje je bilo subotu i nedeju do 10 ur pul crekvice Svete Jeleni pul igrališta, na 10 ur sastanak da se dogovori ki će, kade, ča i z čen delat i od 10 se je delalo do kada je ki mogal i zdural.

Vreme nas je seh skupa dobro poslužilo. Morda je bilo kapić preteplo za tuć i znašat kamiki, ali hlada i mrzle pijači se je vavek našlo.

Petak nas je bilo preko trejset, nedeju neš malo manje, ali storilo se je ča je bilo planirano. Ograda na ulaze pul cesti je finjena, parićana su mesta kada će bit postavjene info i edukativne tabele, trava j’ pokošena i pograbjena, put je prohodan i čist.

Svakako je tu još dela i bit će organizirano još radneh akcij, a o temu ćemo vas obavijestit na dobu da se znate parićat i prit pomoć.

Ovaj vikend va Leprince ni falilo judi, auti ni turisti, ma nisu si prišli delat suhozidi i čistit put. Neki su prišli i samo na feštu ka je bila od 5 ur va Staren grade. Od loži pa se do same crekvi Svetega Markota se je bilo puno lampic, umjetniki, recitatori, pjesnici, slik, muziki, štandi z domaćun hranun, pijačun i drugemi domaćemi proizvodi. Čuda je judi prišlo videt ča se to dogaja i ča je to se skupa i nisu ostali razočarani. Soplo i kantalo se j’ pul loži, spred crekvicun Svete Ani, na brituhe – čak na dva mesta, a po prvi put Leprinac je imel i svojo kino. Točno na 9 ur večer na velen platne pul crekvi si zainteresirani mogli su odgjedat film „Casablanca“. Nakon filma, moglo se je’ ča popit i pojist, poslušat koncert benda „Tribute to Amy Winehouse – Amy’s House“.


>> Kako je se to skupa zgledalo pogledajte va fotogalerije <<

Kad se male ruke slože…

Pasanu subotu, 25. maja je nakon dani i dani padanja dažja napokon i pul nas zasvetilo sunce. Kako je takov dan najboje provest na oprten, nadihat se friškega zraka i usput ča korisnega i storit, tako su se na inicijativu precjednika MO Leprinac – Učka, na igralištu pul Tumpić okupila deca z Leprinca kako bi uredila igralište. Neki su meli i spuhevali pešćeve, neki pobirali smeti, neki se vozili z bičikletami, a neki igrali na balu – kako se reče, bitno je sudjelovat.

Ova je akcija za svaku pohvalu! Hvala mjesnemu odboru i semi ki su pripomogli da igralište pul Tumpić bude čisto i uredno.

Veći vrtić za više dece

Jedna jako lepa vijest za si judi Leprinca, za se sadašnje i buduće mame i tate, za si sadašnji i budući vrtićari: Leprinac dobija novi dečji vrtić!

Šoldi su osigurani z europskega fonda i to ni manje ni više nego 5.435.717,05 kun, odnosno skoro 5 i pol miljoni. Projekt je pisal Grad Opatija i to pod natječaj „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga na ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Kako je Grad Opatija provoditelj projekta, oni će i sufinancirat dio radovi u sklopu ovega projekta. Obzirom da su šoldi sada osigurani, si čekamo da se počne ča i delat, a po plane radovi bi trebali krenut krajen sedmega meseca ovo leto. Novi, veći i lepči vrtić svoja vrata dečine bi trebal opret do manje od dve leta – početkon 2021. Delat će se na postojećoj zgrade vrtića. Zgrada će bit proširena, nadozidana, a uredit će se prizemlje i kat va ken će bit dnevni boravak, sanitarni čvor, garderobe, a uredit će se i okoliš, odnosno igralište oko školi i vrtića.

Bitno je za reć kako će se kapacitetet dečjega vrtića poduplat, pa tako je sada va leprinačken vrtiće 27 dece, a pokle ča se obnovi i nadogradi moć će primit 50-ak vrtićari!

Sada se more i prez stupa

Kako već si Leprinčani, a i šira okolica znaju – urejuje se sala va Lepince. Naša takozvana “sala” je službeno Društveni dom “Janko Gržinić”, a radovi su počeli još lane. Vrednost ovega projekta je čak 650.000,00 kun i ovaj put ni ostalo se samo va plane, nego su radovi na obnove sali počeli na dobu. Radovi se odvijaju va fazah, a trenutno moremo reć da je va faze rušenja. Kako morete videt na slikah već je zrušena ploča i centralni stup ki j’ bil na sred sali, a oko kega su maškare čuda let na pusnu nedeju i pusni utorak tancale i skakale okoli njega. Saki ki pasuje po Tumpićeh more videt da delavci i volonteri delaju svoje delo, pa je tako vidljivo da se je još lane storil i nanovo krov ki je čuda let pušćal.

Verujen da si skupa komać čekamo našu novu salu!

Gotovi radovi na ceste Tumpići – Kalina

Dugo ni bilo ovako kvalitetneh radovi na cestovnoj infrastrukture na području MO Leprinac-Učka. Prvo je storena cesta za Malu Učka, a sada je obnovjen i kus cesti od Tumpić prema Kaline.

Investicija Županijske Upravi za ceste od 1.300.000,00 kn je pri kraju. Izvoditelj radovi je bil L.E.- M.I.L. d.o.o. Ozalj, a nadzor je vršil Herman projekt d.o.o., firma z Kolavić.

Uz to ča je nanovo stavjen asfalt, postavjeni su i novi rubnjaci uz cestu i ograda uz opasni zavoji. Se skupa zgleda šesno, a po noven asfalte je stvarno lepo pejat. Radovi su durali 60 dan. Očekuju se i daljnji radovi ko nastavak na ovi, a radovi će obuhvaćat cestu na Kaline do spoja na Istarski ipsilon.

Podatki od oveh radovi smo dobili od Odjela za građenje i održavanje ŽUC Rijeka.

U ime seh leprinčani, hvala delavcon i sen drugen ki su zaslužni za to ča je storeno.

 

Veprinac sutra – Revitalizacija

PROJEKT UREĐENJA VIDIKOVCA
Izvadak iz dokumenta: Idejni projekt br. 173 02 01 / 1208 RU

 

Projekt uređenja vidikovca - projektanti Petra Klanjac Majkić i Rajko Ukić- 2008 g. Po projektu izvedeni su djelomično radovi na uređenju platoa i kamenog stepeništa - 2013. g. Danas se na Brituhu povremeno održavaju predstave ili sakupljaju svatovi nakon obreda vjenčanja u crkvi Svetog Marka. Druga faza uređenja po ovom projektu očekuje se do 2020. godine.

 

REVITALIZACIJA - PRIKAZ CILJEVA

 

REVITALIZACIJA PODRUČJA MO VEPRINAC - UČKA
PRIKAZ CILJEVA , PRIORITETA I POPIS PROJEKATA
2 0 1 7 – 2 0 2 5
(Word dokument, 22,7 kb)

Leprinačka metla

Vredni leprinački školani 

Za vreme školskeh ferij, naši školarci nisu samo počivali i igrali se. Vredno su vježbali i parićevali se za predstavu ku su izvodili na Učkarsken samnje. Za svaku pohvalu! Da bi i kletu!


Zagrajanska Lokva

Zada leprinačkega brega, zdola Orjaka i Majkovca, Leprinac ima Zagrad i Vedež. Va Zagrade je najveća lokva va Leprince. Danaska malo ki zalazi tamo, iako su nekada saki dan ženske  Zagrada hodile tamo z brentami po vodu. To je jedina lokva ka je opstala i do dan danas, a to je zato aš ima svoj izvor z kega smiron teče malo po malo voda. Nekada j bilo čuda takoveh izvori keh su judi koristili za zimat vodu i nosit doma, a kako to više nikemu ni potreba, tisti su izvori nažalost zapušćeni i malo ki od mlajeh zna uopće kade j bila voda na Kaliće, na Pešćine…

Za saku pohvalu su Paolo i Irena ki bivaju va kuće do same Lokvi i ki va zadnje vreme urejuju, čiste i nastoje našu Lokvu va Zagrade. Lokva je puna života, algi, ribic i kornjač tamo ne fali. Poštrpali i pokosili su okolo Lokvi, a va nju je nekidan posajeno i pet lopoči. Okolo Lokvi je stari suhozid, a zgora Lokvi je i drveni totem i klupica za sest i počinut. Za većinu tega zaslužni su člani udrugi „Za bolji svijet“ ki paze i održavaju taj dio Zagrada.  Zaslužuju se tri medaji!


Smeti naše svagdanje

Prihajajuć po staroj ceste od Matuj va Leprinac, pasat Staju pa z levega kraja cesti, va zavoje prej dečjega igrališta pul Tumpić, mićo ugibalište za auti je va zadnjo vreme postalo mićo stajalište za skrcevanje smet. Situacija je bila sledeća…prihajaš po ceste, vidiš auto kako stoji  na ten meste, pofermuješ se, oni brže boje opiraju vrata, sedu v auto, obrnjaju se polukružno i vrnjaju prema Leprincu. Judi valda misle kada jih niki ne vidi da to nikemu i ne smeta, ali to baš i ni istina. Nisu tisti bili jedini aš je tamo poveći kup smet već. Očito je ovo postalo mesto onako usput, blizu cesti, jutro kada reš na delo, za skipat kakov najlon – dva z smetami… Nakon tega je postavjena traka za označevanje gradilišta kako bi se morda ki predomislel od hitanja smet kada ju vidi. Sad treba čekat reakciju nadležneh – Komunalca, Grada Opatiji… Ali, nisu oni krivi, krivi su naši dragi susedi ki misle da ako hite smeti malo daje od svoje kući da su z ten rešili problem. Takovi bi se trebali malo sest i razmislet ča bi bilo da se si ponašaju tako nešesno kot i oni, za generaciju – dve, njiha deca, vnuki neće više uz cestu gledat šumu, lehi, rožice…gledat će najloni puni smet, hićeni frižideri, stari kusi od auta, gume, raspajene katride i se ča va prirodu NE pripada!

Prijavit ovakovo ilegalno „odlaganje“ smet morete prijavit na: tel. 051/701-322, 051/680-114 ili na mail: grad.opatija@opatija.hr

Tri metli gredu za ovo.


Okućnica za pet

Ki hodi i šeće po Leprince sigurno kada vidi ove slike zna kade je to slikano aš nažalost ni previše ovako uredneh i lepeh okućnic po Leprince. Za oneh ki ne znaju, ova je okućnice smještena na samen ulaze va Stari grad, dva minuta hoda od dečjega igrališta pul Tumpić.

Vlasnica Marija Stanić z puno jubavi, strpjenja i brigi održava i urejuje prirodu okol svoje kući. Skladno posajeni grmići okruženi su šarenilon rožic ke kras ovaj naš kraj. Tu se se zeleni, šareni, cvate, saki kušćić je poseban za se, a opet, saki kušćić savršeno se slaže va jenu predivnu cjelinu.

Čestitamo vlasnice na dosadašnjen trude i zasluženo dobiva tri medaje.


 

Pitka voda na Maloj Učke


Vlasnik obiteljskega poljoprivrednega gospodarstva na Maloj Učke Resul Maliki dal je svoju vodu za pit planinaron i sen drugen ki pasuju kroz Gornje selo, odnosno po Maloj Učke.

Špina ka je za istu stvar namenjena va Dolnjen sele je zaprta i potpuno je izvan funkciji. Preko leta kada se uz hlad išće i pitka voda, gospodin Resul je za si žejni svoju vodu bez ikakove naknadi otprl na svojoj kuće.

Zamerital je dve medaji.

 


 

Gradilište na javnen pute pul Tumpić


Danas pješački put, a ki je do pred 50 let bil javni put za povezat Učku, Leprinac i Matuji od pred tri leta je zaprt radi građevinskeh radovi.

Vlasnik parceli Spasoje Pajić (broj parceli: 232/4) tamo gradi obiteljsku kuću i zaprl je taj put (broj čestice: 287) kega i sada djelomično koriste judi z Starega grada i Tumpić. Nastavak tega spornega puta (broj čestice: 1915/3) radi gradilišta se smanjeno koristi.

Isto to gradilište već treće leto naružuje javnu cestu Učka – Matuji, a skupa z ten naružuje i prilaz samemu Staremu gradu va Leprince.

Gradilište na javnen pute pul Tumpić
Vidimo kako si neki mještani zimaju za pravo zapirat puti i naočigled seh ki onuda pasuju pušćat za sobun neuredna gradilišta pul javneh cesti.

Zameritali su se tri metle.


 

Akcija MO Veprinac za uređenje rasvjete na prilazu u Veprinac


Akcijom MO Veprinac g. Železnik i HEP Opatija je uredio rasvjetu koja je desetljećima nedostajala na potezu prilaza u dužini od 400 m od raskršća za Vedež do ulaza u Stari grad Veprinac. Uređena je i očišćena šuma oko stupova pa se time otvorila slika pravog prilaza Veprincu.
U dogledno vrijeme se priprema i uređenje pločnika što bi šetačima kojih ima dovoljno, a bili bi prezadovoljni i gosti Starog grada koji bi imali osjećaj da ulaze u uređeno područje, u mjesto bez graje, smeća i porušenih kuća.

Nova rasvjeta duga 350m

Je moguće da se more prošećat uz cestu prema Vedežu ili sproti butige. To je kako va Opatije. Da su tu i pločniki imeli bi sve tri medaje. Čestitke MO Veprinac ki brine za svoji judi.


 

Opasna pješačka zona va centre Tumpića


Z Butigi a sprotu staremu grade ,školi i vrtiću gre se bez zebri i pločniki a na dele od 30 m i bez ograde ča je opasno najprej za vrtičari.Opasna dubina je 2-5 m. Zebra fali i na gornjem delu zavoja.

Molimo se ki tamo hode saki dan da se pripaze.

 


 

 

1 2 3 5